Sentralbord

post@novabygg.no

32240450

Lierstranda 111
3414 LIERSTRANDA

Nøkkelpersoner

Egil Vilhelmshaugen | Daglig leder

egil@novabygg.no

97092683


Natalia Olszak-Kolodziejczak | HMS og kontormedarbeider

natalia@novabygg.no

91803735